Fryslân Dwerstroch 0103: Wetter Lege Midden

15 Novimber 1996

Fryslân Dwerstroch is in programma fan skoaltelefyzje. Karin de Jong rint dwerstroch de provinsje, fan noardeast nei súdwest. Yn diel trije rint se troch it Lege Midden, it gebiet dat leger leit as de rest fan de provinsje. Der is in soad wetter, marren en puollen mei diken deromhinne om drûge fuotten te hâlden. It Woudagemaal pompt it wetter fuort. Se giet yn op de skiednis fan de turfwinning, is by de Alde Feanen en sjocht by it suverjen fan wetter by de wetterlieding.