Fryslân Dwerstroch 0106: Lâns Gaast en Klif

06 Juny 1997

Fryslân Dwerstroch is in programma fan skoaltelefyzje. Karin de Jong rint dwerstroch de provinsje, fan noardeast nei súdwest. Yn diel seis is se yn Gaasterlân, dêr't heuvels binne út de IIstiid. Se sjocht by it Reaklif, in klokkestoel en de Rysterbosk en de bisten dy't dêr libje, lykas de das. Se praat mei Johan de Jong oer tsjerkûlen.