Geert! S01E02: Kûbaard

25 Maart 2003

Geert van Tuinen is yn it doarpshûs fan Kûbaard. Hy praat mei tal fan ynwenners, lykas Marten Sybesma oer it grut tal keunstners yn it doarp. Mei Ger van Putten is in petear oer wynenerzjy. Geert praat ek mei minsken fan de begraffenisferiening De Laatste Eer dy't 100 jier bestiet en mei boatebouwer Harrie Vermeulen. De live-muzyk komt fan de Fryske band Reboelje.