Geert! S01E06: Parregea/Hieslum

22 April 2003

Geert vanTuinen is yn it doarpshûs fan Parregea. Hy praat mei Michel Burgers, dy't gewrichtsprotezes ymportearret en eksportearret en mei Gatze Labordus dy't alles fan roazen wit en der alles fan sammelet. Geert bringt ek in besite oan ielrikker Joop Ruardi en hy praat mei de hiele jonge diriginte Willy Krol. De live-muzyk komt fan de Frysktalige band Bombarje.