Geert! S01E07: Hantum

29 April 2003

Geert van Tuinen is yn it doarpshûs fan Hantum. Hy praat mei Pieter Banga fan DTL, de kuorbalklup De Tinnen Leppel, mei de twa bruorren Hendrik en Douwe van der Heide dy't as it duo Klún en Knoffelhakke revu bringe. Geert praat ek mei Jelle Auke Vrieswijk, kroechbaas en postboade en hy sjocht by de brommerklup, de leden binne gek op âlde brommers. Fierder lost Geert in skeel op tusken twa shantykoaren mei deselde namme, de Skûmkoppen. De live-muzyk komt fan dat shantykoar.