Geert! S02: Kompilaasje

11 Maaie 2004

Yn dizze ôflevering sjocht Geert van Tuinen werom op de meast nijsgjirrige petearen dy't er hie op tal fan plakken dêr't er mei it programma delkaam. Yn De Tynje wie dat mei Jan Overwijk, yn Arum mei seis amazônes, yn Seisbierrum mei Auke Swart, yn Aldeberkeap mei Gerrit Hof, yn Koudum mei Sake de Boer, yn Top& Twel moast er greauwen priuwe, yn Wâlterswâld prate Geert mei Jaap Bouma en as lêste in petear mei Rients Bijlsma yn Raerd.