Geert! S02E03: Seisbierrum

30 Maart 2004

Geert van Tuinen is yn hotel-kafee-restaurant De Harmonie yn Seisbierrum en praat mei Auke Swart dy't in âld pachtkontrakt fan syn pleats hat, mei heks Lia van den Bulk en mei Jelte de Vries oer de spilersbus fan fuotbalklup AVC. Geert test ek noch hoe gastfrij oft de ynwenners fan it doarp binne. De live-muzyk komt fan de band Weever en kok Annemiek Zijlstra siedt sprútsjessop.