Geert! S02E08: Raerd

04 Maaie 2004

Geert van Tuinen is yn it doarpshûs fan Raerd, Hy praat dêr û.o. mei Jan van Erp en Nienke Hainja oer de Slachte. Fierder hat er it oer trikes, mei Andela Boorsma en Lieuwe Koldijk praat er oer in film en mei Jan Zantema hat er it oer it opknapte doarpshûs. De live-muzyk komt fan Kammeraerd.