Hoe sjocht Fryslân der yn 2020 út?

24 April 1994

Yn dit programma sjogge we - mei it each op de ferkiezingen - foarút nei Fryslân 2020. Skriuwer en sjoernalist Geert Mak hat noed oer de takomst fan de provinsje. Mei tal fan pommeranten prate se ûnder oare oer lânbou, ekonomy, wurkgelegenheid, kultuer, natuer en identiteit. Te gast binne: Jouke van Dijk, Tom van der Meulen, Johanneke Liemburg, Hylke Speerstra, Pé Miedema, Aggie van der Meer, Minke van der Ploeg, Durk van der Schaaf, Hendrik Folmer, Skelte Brouwers, Harm de Kroon, Sicko Heldoorn, Rimmer Mulder, Jan de Boer, Siebold Hartkamp, Joeke Baarda, Geerling Visch, Henk Kroes, Douwe Hoekstra, Douwe Keizer en Meindert Schroor. De muzikale bydrage is fan Cees Bijlstra en Leny Dijkstra.