Houtwâlen, dobben en elzesingels

10 Maaie 1998

Houtwâlen komme in soad foar yn de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerlân en Tytsjerksteradiel. It binne begroeide ierden wâlen om boerelân hinne, se soargje foar in kûlizelânskip. De begroeiïng op de wâl is belangryk foar floara en fauna, mar se binne net altyd ûnderhâlden en dat wurdt no wer oppakt. Pingoruïnes, markes yn it lân, binne yn de lêste iistiid ûnstien. Dobben binne lang sa âld net, mar ek dêr is wer omtinken foar. Lykas foar de elzesingels dy't wer ûnderhâlden wurde moatte.