Huub Mous op syk nei de kleur fan Fryslân

20 April 2008

Keunsthistoarikus Huub Mous makke in tentoanstelling 'De kleur van Friesland' yn it Fries Museum. Hy fertelt oer byldzjende keunst yn Fryslân en de ûntwikkeling dêrfan. De provinsje hat in grutte samling keunst. Galery Van Hulsen spile in belangrike rol en de Fryske Kultuerried. Mei De bende van de blauwe hand kaam it modernisme yn Fryslân yn de jierren 60. Yn de jierren 80 kaam de groep Jonge Friezen op. We sjogge ek yn Museum Belvédère mei Thom Mercuur.