It fertriet fan Oerterp: de grifformearde frijmakking yn 1946

18 April 2001

De grifformearde frijmakking yn 1946 spjalte it doarp Oerterp yn twa groepen: de grifformeard synodalen en de grifformeard frijmakken. It joech striid en de skuor is noch altyd fielber, op skoalle, yn tsjerke en by it korps. Inkeld op it begraafplak lizze beide leauwigen trochinoar hinne. Ynwenners fertelle oer de kwestje.