It glêzen doarp: glêstúnbou

11 Oktober 1998

Tusken Berltsum en Bitgum is in gebiet fan 100 bunder beskikber foar glêstúnbou. Túnkers út it westland moatte nei oare plakken sjen om't de romte dêr nedich is foar wenningen. By de Waadsee soe it klimaat ek geunstich wêze foar de tylt. De gemeente Menameradiel ûntfangt de tylders mei iepen earms en fersoarget in ekskurzje. We sjogge by in paprikakweker yn Easterbierrum en Hartman fan Seisbierrum makke jierren lyn al de oerstap fan de Rânestêd nei Fryslân. Wurkleazen wurde alfêst oplaat foar it wurk yn de kassen.