It hat west, it is - Obe Postma

31 Desimber 1996

Lêzers fan de fersen fan Obe Postma (1868-1963) fertelle wat se sa moai fine oan it wurk fan 'de dichter fan it Fryske lân'. Postma wie de earste winner fan de Gysbert Japicxpriis yn 1947. Under dy lêzers û.o. Philippu Breuker, Michaël Zeeman, Lysbert Bonnema, Douwe Tamminga en Baukje Wytsma. We sjogge bylden fan syn grêfstien en Koarnwert it plak dêr't er berne is.