It Verona fan Corina fan Eijk

30 Desimber 2007

Portret fan operaregisseur Corina van Eijk en de opera (yn de greide) fan Spangea. We folgje Van Eijk by de repetysjes foar de operafilm Samson en Delila en se fertelt oer har leafde foar opera dy't se fan hûs út meikrigen hat. Sjongers fertelle oer de bysûndere manier fan wurkjen yn de tinte. Ek binne fragminten te sjen fan eardere útfieringen.