Ken U Zelven, oer de lôzje fan de frijmitselers yn Snits

02 April 2000

Programma oer de frijmitselerij, we sjogge by de lôzje yn Snits. Leden fertelle oer har lidmaatskip, we sjogge by in byienkomst en hearre mear oer de skiednis, symboalen en rituelen fan dit genoatskip dat leden helpt by it sykjen nei wierheid. Inkeld mannen kinne lid wurde, se wurde ynwijd.