Mear as grave: archeologyske fynsten

25 Febrewaris 1996

Ut de terpen fan Fryslân binne tal fan archeologyske fynsten dien en ek no wurdt noch ûndersyk dien. It giet om foarwerpen út de iere midsiuwen. Ferneamd binne de fynsten fan Winaam, lykas de fibula. Alles wat dêr fûn is, wurdt besjoen yn it Biologisch Archeologisch Instituut yn Grins. Ek sjogge we by archeologen yn it fjild en by meiwurkers fan stichting Raap, dy't besjocht hoe't archeologyske terreinen better beskerme wurde kinne. Tal fan frijwilligers sitte by it Archeologysk Wurkferbân, se binne nedich foar al it wurk.