Minskewurk 2: Fiskers

31 Oktober 2000

We sjogge by fjouwer fiskers. Bertus Visser fisket op it binnenwetter fan de Aldegeaster Brekken en hellet 60 fûken leech op iel. Trije sportfiskers fertelle wat har tip is foar geskikt lokfoer dat se sels meitsje. Ek sjogge we by in garnalekotter yn Harns dy't dagen op de Waadsee mei sleepnetten fisket. Se wurde oan board al sean. De garnalen wurde op de ôfslach feild. En Doede Bleeker ferkeapet alle soarten fisk yn syn winkel yn Starum. Ielrikje is syn spesjaliteit. Hy is sa gek op fisk dat er se wol tútsje kin.