Nije natuer

05 Novimber 1995

We sjogge by trije projekten dy't nije natuer opsmite moatte. By Appelskea is 200 bunder bosk kapt om de stosân yn it gebiet de romte te jaan. Net elk begrypt dit plan fan Steatsboskbehear. Fûgelwachters by Jistrum binne net wiis mei de plannen fan Steatsboskbehear om in stik greide om te foarmjen nei sompe. De stinzen Staniastate (Oentsjerk) en De Klinze (Aldtsjerk) wurde mei elkoar ferbûn troch ruilferkaveling en nije natuer. De lânskipsarsjitekt leit syn plannen út, der moat ek in menpaad komme.