In ôfrinnende saak?

19 Maaie 1996

Programma oer de it berop fan slachter, der binne hieltyd minder selsstannige slachters dy't sels slachtsje. Se krije mear en mear konkurrinsje fan de supermerk. We hearre by ferskate slachters hoe't se yn har berop stean en tsjin de takomst oansjogge en we sjogge by it slachtsjen sels. We sjogge by in boer yn Tsjerkgaast dy't syn kij op in spesjale wize behannelet om goed fleis te krijen en we sjogge by woarstemakker Weidenaar yn Nijewier. Ek sjogge we op de oplieding, ek dêr komme minder learlingen.