Paulus Folkertsma: in ynbannich komponist

14 Oktober 2007

Paulus Folkertsma (1901-1972) wie ien fan de produktyfste en belangrykste komponisten fan Fryslân. In beskieden minsk dy't mear as hûndert stikken skreaun hat. Folkertsma waard berne yn Wommels, groeide op yn Berltsum en wenne syn libben lang yn Aldeboarn dêr't er ûnderwizer wie. Syn frou en fjouwer bern sjogge werom op syn libben en hoe't er wie. Muzykkenners komme oan it wurd oer syn wurk en we hearre ferskate wurken, lykas in opera dy't er yn 1944 skreau. Op argyfbyld út 1967 komt Folkertsma sels ek oan it wurd.