Regels om te kontrolearjen

29 Oktober 1995

De AID (Algemene Inspectie Dienst) giet nei oft de regels yn de lânbou en fiskerij wol neilibbe wurde. We gean op paad mei de ynspekteurs en sjogge by beropsfiskers, fûken en netten, by boeren en op de feemerk oft se goed op it fee passe en ek wurdt mei in helikopter sjoen oft der plakken binne mei oalje- en dongfersmoarging.