Rykdom of efterstân? Oer kulturele identiteit (diel 1)

15 Septimber 2002

Diel ien fan in twalûk oer kulturele identiteit. Skriuwers Geert Mak en Elsbeth Etty, histoarikus Goffe Jensma, literatuerhistoarikus Herman Pleij, politikus Bertus Mulder en filosoof Lolle Nauta prate oer dat begryp. Bestiet der wol in Nederlânske of Fryske identiteit? Wannear is dy ûntstien en wêr bestiet dy út? Wat is de rol fan taal, hoe is dat foar Joaden en Grinzers?