Rykdom of efterstân? Oer kulturele identiteit (diel 2)

22 Septimber 2002

Diel twa fan in twalûk oer kulturele identiteit. Skriuwers Geert Mak en Elsbeth Etty, histoarikus Goffe Jensma, literatuerhistoarikus Herman Pleij, politikus Bertus Mulder en filosoof Lolle Nauta prate oer dat begryp. Watfoar rol spilet taal dêrby? Wat is de takomst fan minderheidstalen? We sjogge ek by it Grinzersk, Siuwsk en Turksk.