Samen op weg (1): Fan de oare kant

11 April 1999

Programma yn twa dielen oer it proses fan Samen op weg: de grifformearde en herfoarme gemeenten komme by inoar. We sjogge by de lêste tsjinst fan de grifformearde tsjerke yn Easterbierrum en by de frouljusferiening. Ek sjogge we yn Minnertsgea dêr't de herfoarmen en grifformearden mei-inoar fierder sille. In proses dat net altyd like maklik giet.