Sang fan 'e hoeder - portret fan Bernhard Smilde

11 April 2004

Dûmny Bernhard Smilde hat tal fan lieten komponearre en in soad teksten nei it Frysk oerset. In koar ûnder lieding fan Hoite Pruiksma sjongt in tal fan syn wurken en Smilde fertelt oer syn leafde foar de muzyk, de Fryske taal en it dûmny-wêzen.