Skriuwers yn byld: Anne Wadman

25 Maaie 1989

Ynterview fan Geart de Vries mei Anne Wadman (1919-1997), ien fan de produktyfste skriuwers fan Fryslân. Hy wûn twa kear de belangrykste literêre priis, de Gysbert Japicx, yn 1952 en 1989. Neist poëzij en romans skreau er ek toaniel en krityske essees. Hy soarge foar emansipaasje fan de Fryske literatuer. Syn roman De Smearlappen út 1963 joech in soad opskuor fanwege it frijmoedich praten oer seks. Wadman wie ek ûnderwizer, redakteur by literêre blêden en resinsint en hy koe goed fioel spylje.