Skriuwers yn byld: Douwe Tamminga

14 Maaie 1987

Ynterview mei de Fryske skriuwer, dichter en oersetter Douwe Tamminga (1909-2002). We sjogge by syn eardere hûs yn Kiestersyl dêr't er as 12-jierrige kaam te wenjen. Yn syn bungalow yn Ysbrechtum fertelt er oer syn libben en wurk. Hy learde foar ûnderwizer en wie learaar Frysk en Nederlânsk, mar waard letter wurdboekskriuwer by de Fryske Akademy, hy wurke tolve jier oan de letter B. Hy skreau ek in soad oer de Fryske taal.