Skriuwers yn byld diel 1: It Ald Frysk

03 Maart 1988

It Aldfrysk is de earste bekende foarm fan it Frysk en waard brûkt tusken de jierren 1100 en 1575. Yn de earste útstjoering fan 'Skriuwers yn byld' wurdt mear ynsjoch jûn yn dizze West-Germaanske taal.