Skriuwers yn byld: Rink van der Velde

21 Maaie 1987

Ynterview mei de Fryske skriuwer Rink van der Velde (1932-2001). De populêre skriuwer fertelt op it wetter by De Feanhoop oer syn ynspiraasje dy't er út de natuer en de minsken hellet. Hy fisket en jaget sels ek. Hy wurke as sjoernalist by de Leeuwarder Courant.