Skriuwers yn byld diel 2: Gysbert Japicx

05 Maart 1988

Gysbert Japicx is de bekendste Fryske renaissancesskriuwer. Hy wurdt ek wol de heit fan de Fryske literatuer neamd. De skriuwer út Bolswerd wie skoalmaster en skreau ferhaaltsjes, lieten en ferskes. Yn de twadde útstjoering fan 'Skriuwers yn byld' krije jo in byld fan syn libben.