Skriuwers yn byld diel 3: De Halbertsmas

17 Maart 1988

Joast, Eeltsje en Tjalling Halbertsma út Grou betsjutten in soad foar de Fryske literatuer yn de 19e iuw. De bruorren Halbertsma brochten it folksboek Rimen en Teltsjes út, dy’t fol stie mei ferhalen en ferskes út dy tiid. Yn dizze tredde útstjoering fan 'Skriuwers yn byld' krije jo yn yndruk fan it libben fan de trije bruorren.