Skriuwers yn byld diel 5: Winterjûnenocht

07 April 1988

Yn de winter fan 1860 organisearren skriuwers Waling Dijkstra en Tjibbe Gearts van der Meulen in gearkomst, de Winterjûnenocht. Wat dit foar gearkomst krekt is? Dat is te sjen yn de fiifde útstjoering fan 'Skriuwers yn byld'.