Skriuwers yn byld diel 9: Obe Postma

26 Maaie 1988

Obe Postma út Koarnwert wie yn de tweintichste ieu in bekende Fryske dichter. ‘It sil bestean’ is in bekende gedichtenbundel fan de man en dêr wûn hy de Gysbert Japicxpriis mei. Yn de lêste útstjoering fan 'Skriuwers yn byld' kinne jo sjen nei wat er allegearre yn syn libben barde.