Skriuwers yn byld: Durk van der Ploeg

03 Juny 1990

Ynterview fan Geart de Vries mei skriuwer Durk van der Ploeg (1930). Hy wie opmaakredakteur en skreau tal fan Fryske romans, dichtbondels en novellen. Syn ynspiraasje hellet er út syn jeugd yn de Dongeradelen, hy groeide op yn Ealsum. Benammen nei syn pensjoen waard er hiel produktyf. Ek sjogge we by in gearkomste fan it Skriuwersboun.