Skriuwers yn byld: Hylkje Goïnga

17 Juny 1990

Hylkje Goïnga (1930- 2001) is benammen bekend wurden mei har koarte ferhalen dy't hiel populêr wienen. Se skreau benammen oer de man-frou relaasje. Se hat jierren yn de redaksje fan De Strikel sitten. Se fertelt oan Geart de Vries it ien en oar en we sjogge har by in optreden dêr't se by foarlêst.