Skriuwers yn byld: R.R van der Leest

15 Juny 1989

Geart de Vries rint mei skriuwer Reinder Rienk van der Leest (1933) troch it sintrum fan Ljouwert en ynterviewt him oer syn wurk. Ek fertelt Van der Leest wat it skilderjen foar him betsjut. Hy makke syn Frysktalige debút yn de sechtiger jierren en yn syn wurk boartet er in soad mei taal.