Skriuwers yn byld: Tiny Mulder

01 Juny 1989

Ynterview mei de Fryske skriuwster en dichteres Tiny Mulder (1921 - 2010) by har thús yn Jellum, troch Geart de Vries. Se skreau foar bern, makke ferhalen en skreau ien roman, Tin iis. Ek wie se resinsint by Omrop Fryslân en it Friesch Dagblad dêr't se as sjoernalist wurke.