Skriuwers yn byld: Trinus Riemersma

08 Juny 1989

Ynterview mei de Fryske skriuwer Trinus Riemersma (1938-2011) by him thús yn Frjentsjer, troch Geart de Vries.Mei argyfbylden út de film dy't Pieter Verhoeff foar de IKON makke oer de opskuor om de romans Fabryk (1964) en Minskrotten, Rotminsken (1966) hinne. Trinus Riemersma begûn as ûnderwizer en nei de stúdzje Frysk waard er dosint Frysk en skreau er in proefskrift. Hy is berne yn Ferwert.