Skriuwers yn byld: Willem Abma

24 Juny 1990

Ynterview mei Willem Abma (1942). Hy studearre teology, wie learaar en terapeut. Hy skreau in soad fersen, earst ûnder it pseudonym fan Daniël Daen, en ek tal fan romans.