Skriuwerslibben op ynternet

28 Jannewaris 2001

Fjouwer Fryske skriuwers binne dwaande op it nije medium ynternet.Cornelis van der Wal, Albertina Soepboer, Eeltsje Hettinga en Joop Boomsma fertelle oer har eigen side op ynternet en wat de foardielen derfan binne. Se kinne sels wurk pleatse, it is in reklameboerd. Hettinga makket sels in ynternettydskrift Kistwurk. Skriuwer Trinus Riemersma hat ek in eigen side makke, mar hat fierder net folle aardichheid oan it ynternet en freget him ôf oft it de Fryske literatuer fierder helpe sil.