Sosjale wurkfoarsjenning ûnder druk

26 Maaie 1996

We sjogge by de D.S.W (Dienst Sociale Werkvoorziening) yn Ljouwert dêr't minsken dy't gjin wurk fine op de reguliere arbeidsmerk wurkje kinne. Se wurkje û.o. yn de grienfoarsjenning, skjinmak, hout, metaal, drukkerij en ferpakking. De wurknimmers ha it nei har sin. De minister wol de kritearia foar it wurk oanskerpje en de ûndernimmingsried hat dêr noed oer.