Speure nei it DNA fan doarpen

02 Oktober 2005

Om te sjen hoe't doarpen groeie kinne mei each te hâlden foar karakter en lânskip wurde Easterlittens as terpdoarp yn Littenseradiel en Aldegea as feartdoarp yn Wymbritseradiel neier ûndersocht. Bewenners sette belangrike plakken op de foto en ferskate saakkundigen, lykas arsjitekt Gunnar Daan, lânskipsarsjitekt Els van der Laan en arsjitektuerhistoarikus Peter Karstkarel, litte har ljocht der ek oer skine.