Stik foar stik leave bern

19 Maart 2000

We sjogge by skoalmienskip Piter Jelles yn Ljouwert dêr't in skoalagint oer syn wurk fertelt. Nei oanlieding fan de dea fan Meindert Tjoelker is in plan makke om it geweld yn de stêd werom te bringen. In lytse groep jeugd fertoant net winske gedrach en dêr wurdt op ynset. Pedagooch Lauk Woltring ûndersiket jeugdgedrach en Buro Halt begeliedt jongeren.