Stoom afblazen - dualisme yn de provinsje Fryslân

04 April 2004

In jier lyn waard it dualisme yn de provinsjale polityk ynfierd. Tenei bepale de Steaten it belied en fiere de deputearren dat út. It proses giet mei fallen en opstean, kostet in hoop jild en fral in hoop tiid. Foar- en tsjinstanners komme oan it wurd en beide kanten fan it systeem: deputearren Jan Ploeg, Ton Baas en Bertus Mulder en steateleden Johannes Kramer (FNP), Marianne van Hall-Disch (CDA), Bert Versteeg (PvdA) en Otto van der Galiën (KristenUny/SGP).