Sult yn beweging

03 Desimber 2006

Yn 1996 waard teätergroep Sult oprjochte yn de Súdwesthoeke. Doel wie om lokaasjeteäter te meitsjen. Sult bestiet 10 jier en mei de leden fan de earste oere, Pieter Stellingwerf, Ytsje Hettinga, Ytsje Kramer, Feikje Hovenga en Jan Eekma, sjogge we werom. Ek sjogge we by de repetysjes foar it nije stik en by teatraal bedriuw BUOG dat dekôrs makket.