Tûkelteammen 0106

05 Novimber 2002

Yn dizze Fryske taalkwis binne de dielnimmers yn team 1: plysjewurdfierder Harry Oenema en Oatske van der Zwaag; yn team 2: Ingrid Wagenaar fan de Afûk en Eppie Talstra.