Tûkelteammen 0102

08 Oktober 2002

Yn dit programma wurde twa teams fan twa minsken ferge op harren kennis fan it Frysk. It giet dan om de skriuwwize, mar ek binne der fragen oer de komôf fan guon Fryske wurden, de etymologyfragen. De kandidaten binne yn team 1: keamerlid Tineke Huizinga en Auke Hânsma; team 2: âld-topkeatser Sake Saakstra en Bert Kobus.