Tûkelteammen 0101

01 Oktober 2002

Yn dit programma wurde twa teams fan twa minsken ferge op harren kennis fan it Frysk. It giet dan om de skriuwwize, mar ek binne der fragen oer de komôf fan guon Fryske wurden, de etymologyfragen. Kandidaten fan team 1: Henk Kroes en Arjen Hut; team 2: Frederike Kleefstra en Hendrik Kingma.