Tûkelteammen 0105

29 Oktober 2002

Yn dit programma wurde twa teams fan twa minsken ferge op harren kennis fan it Frysk. It giet dan on de skriuwwize. mar ek binne der fragen oer de komôf fan guon Fryske wurden, de etymologyfragen. De kandidaten binne yn team 1: muzikant Sytse Broersma en Yteke Laffra; yn team 2: aktrise Marijke Geertsma en Siebren Miedema.